Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Agenda

 

 Zaterdagmorgen 24 november is er van 10 - 12 uur gelegenheid je aan te melden als lid van de Needse Ijsclub of eventuele veranderingen door te geven aangaande je lidmaatschap in het clubgebouw van onze ijsbaan. Tevens word deze morgen de kraan open gezet om de de baan onder water te zetten voor de komende ijsperiode.

 

 

Neede, 14-10-2018

Geachte leden,

Gaarne nodigden wij u uit voor de algemene Ledenvergadering op donderdag 22 november 2018 om 20.00 uur in ons clubgebouw “de Kooweide” aan de Waterleidingdijk te Neede.
AGENDA.
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Goedkeuring en vaststelling verslag van de algemene ledenvergadering van 30 november 2017.
Bovengenoemde notulen liggen ter inzage bij de secretaris en zijn te zien op onze website Needse IJsclub.nl.
4. Financieel verslag van de penningmeester.
a. Toelichting penningmeester
b. Accountantsverklaring jaarstukken seizoen 2017/2018
c. Decharge verlenen
5. Jaarverslag van de secretaris van het seizoen 2017/2018
6. Activiteiten klussenploeg
7. Activiteiten tijdens schaatsperiode (indien ijs aanwezig is) 2018/2019
8. Bestuursverkiezing
Statutaire aftredend en herkiesbaar Peter Bauhuis, Joop Pasman en Ab Boschman.
Peter stelt zich niet herkiesbaar zijn functie is vacant.
Joop en Ab stellen zich herkiesbaar.
Aangezien zich er geen tegenkandidaten hebben gemeld worden bovengenoemde personen voor de volgende zittingsperiode herkozen.
9. Rondvraag
10. SluitingMet vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Nanny Wisseborn
Secretaris

 

 

 

Notulen Algemene ledenvergadering NIJC van donderdag 30 november 2017

om 20.00 uur in clubgebouw “de Kooweide”.

Aanwezige bestuursleden:

Joop Pasman, voorzitter              Ab Boschman          Bennie Hogemans

Wenke Beusink, penningmeester   Peter Bauhuis         

Nanny Wisseborn, secretaris                Gerben Beumer      

        

Aanwezige leden:

Er waren 11 leden aanwezig.

Afwezige leden met kennisgeving:

Gerda ten Beitel

Henk Kuiper

 1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Joop geeft aan dat we momenteel 1286 leden hebben.

 1. Ingekomen stukken en mededelingen.

         Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen.

 1. Goedkeuring en vaststelling verslag van de vergadering van 23 november 2016.

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

 1. Financieel verslag van de penningmeester
 2. Toelichting penningmeester.

Penningmeester geeft een korte toelichting op dit verslag, dat voor de leden ter   inzage ligt.

 1. Accountantsverklaring jaarstukken seizoen 2016/2017.

De accountantsverklaring die is opgesteld door Niessink Holding, wordt aan de leden voorgelegd en goedgekeurd.

 1. Decharge verlenen.

       De leden gaan akkoord met de jaarrekening en verlenen decharge aan het bestuur.

Voorzitter bedankt de penningmeester voor de door haar verrichtte werkzaamheden.

 1. Jaarverslag van de secretaris van het seizoen 2016/2017

Het verslag wordt door de secretaris voorgelezen. Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris.

 1. Activiteiten klussenploeg

Ab en Bennie geven uitleg over de klussen die het afgelopen jaar gedaan zijn, en het aankomende jaar gebeuren moeten. Momenteel is een groep leerlingen van het AOC en MaxX ons aan het helpen met bomen zagen. De leerlingen van het AOC kunnen hier een certificaat bomen zagen voor krijgen. De leerlingen van MaxX helpen met het opruimen van de gezaagde bomen. Ook helpen de leerlingen als er weer nieuwe inplant gaat komen.

 1. Activiteiten tijdens schaatsperiode 2016/2017

Eerst een week ijsbaan open en de mensen laten genieten van het ijs. In de tweede week activiteiten organiseren. B.v. Clinique, priksleeën.

 1. Bestuursverkiezing

         Statutair aftredend en herkiesbaar Gerda ten Beitel, Wenke Beusink, Nanny Wisseborn en Gerben Beumer. Gerda, Wenke en Nanny stellen zich herkiesbaar en

worden voor de volgende zittingsperiode herkozen.

Gerben stelt zich niet herkiesbaar, Hans Grooters heeft zich beschikbaar gesteld om in het bestuur komen.

Fons Kox heeft zich dit jaar aangemeld als kandidaat voor het bestuur, er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.

Fons en Hans worden voor de volgende zittingsperiode in het bestuur gekozen.

 1. Rondvraag

         Henk Lammers- wil graag applaus voor het bestuur.

Ab Boschman – Jan Kornegoor krijgt een bedankje voor alle werkzaamheden die hij altijd voor de Needse IJsclub heeft gedaan en nog doet.

Wim Lammers – wie gaat het sleutel beheer doen- Ab Boschman neemt dit over.

Joop – gaat de meterstanden doen . Erik blijft de digitale ledenadministratie doen.

           Wenke en Nanny nemen de verzorging van de ledenkaarten op zich.

 1. Sluiting

20.45 uur. Joop sluit de vergadering en hoopt dat we weer snel actief kunnen zijn bij een volgende ijsperiode. Hij bedankt een ieder voor zijn of haar aanwezigheid en inbreng. Onder het genot van een drankje wordt er nog nagepraat in het

clubgebouw “de Kooweide”.

NEEDE, 06 december ’17

Nanny Wisseborn

Secretaris

Goedgekeurd en vastgesteld in de algemene ledenvergadering van         -       - 2018

Voorzitter, Joop Pasman                                      Secretaris, Nanny Wisseborn