Slide15.jpeg
Slide13.jpeg
Slide11.jpeg
Slide12.jpeg
Slide14.jpeg
Slide16.jpeg

Statuten

Reglement van Orde en Veiligheid

1. Het betreden en gebruiken van de baan en het omliggende terrein is geheel op eigen risico. De Needse IJsclub sluit iedere aansprakelijkheid uit. Dus niet verantwoordelijk / aansprakelijk bij ongevallen, vermissingen, e.d.

2. Er mag uitsluitend in de rijrichting (linksom) van de baan worden geschaatst, d.w.z. tegen de wijzers van de klok in.

3. Het gebruik van stoelen, die eigendom zijn van de N.IJ.C. is verboden. Voor de beginnende schaats(t)er hebben wij z.g. “rollators” zonder wieltjes beschikbaar. Bij voorkeur te gebruiken in de binnenste baan i.v.m. de veiligheid.

Het gebruik van een slede op de baan is toegestaan, mits de lengte van het touw waarmee de slede wordt voortgetrokken niet langer is dan 2 (twee) meter.

Het is verboden zich te begeven achter met pionnen gemarkeerde gedeelten of
door linten afgesloten gedeelten.

4. Het is niet toegestaan de ijsvloer opzettelijk te vernielen of te beschadigen.

5. Het dragen van handschoenen en veiligheidshelm op de ijsbaan wordt i.v.m. veiligheid aanbevolen.

6. Afval mag alleen in de daartoe bestemde afvalbakken worden gedeponeerd.

7. Het is verboden zich met onbeschermde schaatsen in de kantine te begeven, uitgezonderd kinderen tot 12 jaar met houten schaatsen.

8. Iedere bezoeker van de baan of kantine is verplicht zich te houden aan aanwijzingen van een bestuurslid of de door het bestuur gemachtigde vrijwilligers.

9. Het is verboden andere bezoekers te hinderen tijdens het schaatsen.

10. Sneeuw- en ijsballen gooien is niet toegestaan.

11. Huisdieren zijn niet toegestaan op de ijsbaan en in de kantine en kassaruimte.

12. Groepsvorming op de ijsbaan dient zoveel mogelijk te worden vermeden in verband met de ijssterkte.

13. Roken is in binnen nergens toegestaan.

14. Het is verboden glaswerk, blikjes, plastic flessen en alcoholhoudende dranken mee te nemen op het ijs.

 

VERENIGING
31273/HKR/10717
Heden, twaalf december tweeduizend veertien verschenen voor mij, mr. Haitze Arnoldus
Kraayenhof, notaris in de gemeente Berkelland, kantoorhoudende te Borculo:
1. de heer Johannes Pasman, geboren te Deventer op zeventien april negentienhonderd vijf en
vijftig, gehuwd en wonende te 7161 RE Neede, gemeente Berkelland, Visschemorsdijk 16;
2. de heer Bernardus Cornelis van Dijk, geboren te Borculo op drie november negentienhonderd
zes en veertig, gehuwd en wonende te 7161 KG Neede, gemeente Berkelland, Barmentloo 3;
3. mevrouw Gerritjen Johanna ten Hoopen, geboren te Neede op zestien november
negentienhonderd acht en vijftig, gehuwd en wonende te 7161 CT Neede, gemeente
Berkelland, Oranjelaan 7.
De verschenen personen verklaarden:
Op achtentwintig oktober negentienhonderd vierentwintig is de vereniging: "Needse IJsclub"
opgericht, hierna te noemen: "de vereniging".
Bij akte op éénendertig december tweeduizend één verleden voor mr. J.G. Holtmaat, destijds notaris
te Neede, zijn de statuten van de vereniging gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld.
De statuten van de vereniging zijn nadien niet gewijzigd.
In de algemene vergadering van de vereniging, gehouden te Neede op vijfentwintig november
tweeduizend veertien, werd besloten tot wijziging van de statuten van de vereniging en werden de
verschenen personen gemachtigd om van de onderhavige statutenwijziging te doen blijken bij
notariële akte.
./. Van een en ander blijkt uit een aan deze akte te hechten uittreksel van de notulen.
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden vervolgens dat de statuten van de
vereniging thans zullen luiden als volgt:
S T A T U T E N
Naam en zetel
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Needse IJsclub.
2. De vereniging is gevestigd te Neede (gemeente Berkelland).
3. De vereniging is opgericht op achtentwintig oktober negentienhonderd vierentwintig.
Doel
Artikel 2
1. De vereniging stelt zich ten doel het schaatsenrijden in het algemeen te bevorderen en voorts al
datgene wat daarmee in de ruimste zin in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het aanleggen, instandhouden en exploiteren van een ijsbaan met clubgebouwen, hierna
tezamen te noemen: "de accommodatie";
b. het organiseren van wedstrijden;
c. het deelnemen aan door anderen georganiseerde wedstrijden;
d. het organiseren van evenementen en het beschikbaar stellen van de accommodatie aan
derden.
Leden en donateurs
Artikel 3
1. De vereniging kent leden en donateurs.
2. Lid van de vereniging zijn natuurlijke personen en als zodanig overeenkomstig het bepaalde in
artikel 4 zijn toegelaten.
3. Donateurs van de vereniging zijn personen, die zich jegens de vereniging verbinden tot het
storten van een jaarlijkse bijdrage, waarvan het minimum bedrag in het huishoudelijk
reglement is vastgelegd.
4. De leden en de donateurs zijn verplicht zich te onderwerpen aan deze statuten alsmede aan de
reglementen van de vereniging.
Artikel 4
1. Als lid en als donateur kan men worden toegelaten nadat men een verzoek dienaangaande bij
het bestuur heeft ingediend.
2. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene
vergadering alsnog tot toelating besluiten.
Einde lidmaatschap
Artikel 5
1. Het lidmaatschap van de leden eindigt door:
a. overlijden;
b. opzegging door het lid;
c. opzegging namens de vereniging;
d. ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan te allen tijde en zonder
inachtneming van een opzeggingstermijn geschieden.
3. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met
de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke
wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste
van het besluit - met opgave van reden(en) - in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen
één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de
algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met tenminste twee/derde
meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt - ongeacht de reden of de
oorzaak - blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur
anders besluit.
Geldmiddelen
Artikel 6
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. de contributies van de leden;
b. bijdragen van de donateurs;
c. subsidies, verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat en/of schenking;
d. eventuele andere baten.
2. Ieder lid betaalt een contributie, waarvan de hoogte in de jaarvergadering door de algemene
vergadering wordt vastgesteld, één en ander nader te regelen bij afzonderlijk reglement.
Bestuur
Artikel 7
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen. Het aantal bestuurders wordt door de
algemene vergadering vastgesteld.
2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging gekozen.
Het bestuur doet aan de algemene vergadering een voorstel tot vervulling van een vacature.
Tenminste tien leden zijn eveneens bevoegd een voorstel in te dienen bij de secretaris voor de
aanvang van de algemene vergadering.
3. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
4. De bestuurders genieten voor hun werkzaamheden geen beloning. Zij hebben wel recht op
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Defungeren bestuurder
Artikel 8
1. De bestuurders hebben zitting voor een periode van vier jaren en treden af volgens een door
het bestuur opgesteld rooster van aftreden. Volgens rooster aftredende bestuurders zijn
terstond herbenoembaar.
2. Behalve door aftreden volgens rooster, defungeert een bestuurder door:
a. schriftelijke opzegging door de bestuurder, met inachtneming van een opzeggingstermijn
van drie maanden, welke termijn door het bestuur kan worden bekort;
b. overlijden;
c. verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
d. verlies van het lidmaatschap van de vereniging;
e. ontslag krachtens een besluit van de algemene vergadering, genomen met een
meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
3. In tussentijdse vacatures benoemde bestuurders nemen op het rooster van aftreden de plaats
in van die persoon in wiens vacature zij zijn benoemd.
4. De algemene vergadering kan een bestuurder eveneens schorsen voor de tijd van ten hoogste
drie maanden. Een dergelijk besluit vereist eenzelfde meerderheid als voor ontslag is vereist.
Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt
door het verloop van die termijn.
Bestuurstaken, vertegenwoordiging, besluitvorming
Artikel 9
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bepaalt het algemeen beleid.
2. Het bestuur is - met de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering - bevoegd te
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van
registergoederen.
3. Het bestuur is - met de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering - bevoegd te
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor
de schuld van een ander verbindt.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
4. Alle besluiten worden door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het oordeel van de voorzitter beslissend.
De algemene vergadering
Artikel 10
1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering gehouden, de
jaarvergadering.
2. De agenda voor deze vergadering zal ten minste omvatten:
a. het jaarverslag van de secretaris;
b. de rekening en verantwoording van de penningmeester over het afgelopen boekjaar;
c. vaststelling van de contributie voor het volgende jaar;
d. eventuele voorstellen door de leden gedaan;
e. verslag van de kascommissie of - indien van toepassing - het rapport van een boekhoud- of
accountantskantoor als bedoeld in lid 3 van dit artikel.

3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen vóór de jaarvergadering,
een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot
onderzoek van de rekening en verantwoording over het laatst verstreken boekjaar. De
commissie brengt op de jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.
In afwijking van het vorenstaande wordt geen kascommissie ingesteld indien de algemene
vergadering besluit om het onderzoek van de rekening en verantwoording te laten verrichten
door een onafhankelijk boekhoud- of accountantskantoor, welk kantoor van het gedane
onderzoek een rapport opstelt.
4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en
verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
Artikel 11
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming van
een termijn van veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt, met opgave van de te behandelen
punten, door:
a. een aan alle leden te zenden schriftelijke uitnodiging; of
b. de plaatsing van een advertentie in een ter plaatse veel gelezen dag- of weekblad of op de
website van de vereniging.
2. Behalve de in artikel 10 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden
gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht.
3. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek met opgaaf van reden van tenminste een zodanig
aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/vijfde gedeelte van de stemmen
verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer
dan vier weken. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven,
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de
algemene vergaderingen bijeenroept.
4. Besluiten kunnen ook buiten de algemene vergadering geldig worden genomen, mits alle leden
zich schriftelijk omtrent het voorstel hebben geuit en het besluit met algemene stemmen en
met voorkennis van het bestuur wordt genomen.
5. Indien de in de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van
vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen toch geldige besluiten worden genomen, mits
in de vergadering alle leden aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.
Leiding en vastlegging van de vergaderingen
Artikel 12
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging. Ontbreekt de
voorzitter, dan treedt één van de andere bestuurders als voorzitter op. Wordt ook op deze
wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
2. Van het behandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de
voorzitter daartoe aan te wijzen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist
worden vastgesteld en ondertekend. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden
gebracht.
Besluitvorming, stemrecht
Artikel 13
1. Alle leden en donateurs hebben toegang tot de algemene vergadering, voor zover zij niet zijn
geschorst. Ter vergadering heeft ieder lid één stem, met dien verstande dat voor wat betreft
minderjarige leden [of bijv: leden die de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt] het
stemrecht toekomt aan zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger, die zelf geen lid van de
vereniging behoeft te zijn.
2. Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen wordt schriftelijk gestemd.
3. Over alle voorstellen wordt beslist bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen, tenzij de statuten een andere meerderheid voorschrijven.
4. Bij staking van stemmen over voorstellen betreffende zaken, wordt het voorstel geacht te zijn
verworpen.
5. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft
verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal
van de geldig uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede
stemming het meeste aantal stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming
de stemmen staken, beslist de voorzitter.
6. Bij reglement kunnen nadere regels omtrent de stemprocedure opgenomen worden.
7. Een lid kan zich ter vergadering door een gevolmachtigd ander lid laten vertegenwoordigen op
overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering
voldoende, volmacht. Een lid kan daarbij slechts voor één ander lid als gevolmachtigde
optreden.
Boekjaar
Artikel 14
Het boekjaar van de vereniging loopt van één november tot en met éénendertig oktober van ieder
jaar.
Statutenwijziging
Artikel 15
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats vinden na een besluit van de algemene vergadering,
waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden
voorgesteld. De termijn van oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien
dagen bedragen.
2. Zij die de oproeping tot een algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
wijziging van de statuten hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de dag van de
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk
is/zijn opgenomen, op een daartoe geschikte plaats ter inzage leggen tot na afloop van de dag
waarop de algemene vergadering wordt gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een besluit van de algemene
vergadering genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig
uitgebrachte stemmen.
4. Artikel 11 lid 4 en 5 zijn op een besluit tot statutenwijziging niet van toepassing.
Artikel 16
De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. De
bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te
leggen bij het handelsregister.
Ontbinding en vereffening
Artikel 17
1. Het bepaalde in artikel 15 is van overeenkomstige toepassing op de oproeping en het besluit
van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.
2. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen
geschiedt de vereffening door het bestuur.
3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor zodanige doeleinden - te bepalen door
de algemene vergadering - als het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en
reglementen voor zover mogelijk en nodig van kracht.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de
ontbonden vereniging gedurende de wettelijke termijn berusten onder de door de vereffenaars
aan te wijzen persoon.
Reglementen
Artikel 18
1. De algemene vergadering kan bij afzonderlijke reglementen nadere regels geven omtrent de in
de statuten opgenomen bepalingen.
2. Wijziging van een reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering met
volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
3. Een reglement zal geen bepalingen mogen bevatten, die afwijken van of die in strijd zijn met de
bepalingen van de wet en/of deze statuten.
Onvoorzien
Artikel 19
In alle gevallen waarin deze statuten en/of een reglement niet voorzien beslist het bestuur, onder
gehoudenheid de beslissing in de eerstvolgende algemene vergadering mee te delen.
Schriftelijk
Artikel 20
Waar in deze akte wordt gesproken over “schriftelijk” of waar in deze akte de eis van schriftelijkheid
wordt gesteld, wordt daaronder tevens verstaan: e-mail of ieder ander -ter beoordeling van het
bestuur – geschikt communicatiemiddel, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel blijkt.
Geregistreerd partnerschap
Waar in deze akte een rechtsgevolg afhankelijk is gesteld van het al dan niet gehuwd zijn of van een
rechtstreeks met het huwelijk verbonden rechtsfeit, wordt met het huwelijk gelijkgesteld een
geregistreerd partnerschap.
Waar in deze akte is vermeld ongehuwd is daaronder tevens begrepen niet geregistreerd als
partner.
Slot
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.
Voor het verlijden van deze akte is door mij, notaris aan de verschenen personen mededeling
gedaan van de zakelijke inhoud van deze akte en heb ik daarop een toelichting gegeven.
De verschenen personen verklaarden van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en
daarmee in te stemmen.
Deze akte is verleden te Neede op de dag die in het hoofd van de akte is vermeld.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing, met welke beperkte voorlezing de verschenen personen
verklaarden in te stemmen, is deze akte ondertekend door de verschenen personen en mij, notaris.
(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT (DIGITAAL):